deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Inženýrská činnost
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 Ostatní činnosti
 

Hodnocení vlivů na ŽP

Pro záměry jejichž uskutečnění by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí zpracovává AGROPROJEKT PSO úplné podklady, nezbytné v procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Pro navrhovatele záměrů vymezených zákonem zpracovává oznámení záměru pro zjišťovací řízení. Pro záměry, z jejichž zjišťovacího řízení vyplyne nutnost posuzování vlivů na životní prostředí, zpracovává dokumentaci předepsanou zákonem. Agroprojekt PSO je také pověřován zpracováváním posudků pro fázi vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

V oboru posuzování vlivů na životní prostředí se firma zaměřuje především na záměry, které jsou blízké její projektové nabídce. Tedy zejména vodohospodářské stavby, například přehrady, nádrže, čistírny odpadních vod, odběry vody , vodohospodářské úpravy ovlivňující odtokové poměry, úpravy toků. Dále dopravní stavby pozemních komunikací například novostavby a rekonstrukce silnic a dálnic. Také záměry restrukturalizace pozemků v krajině, odlesnění nebo zalesnění, sportovní a rekreační areály, zemědělské stavby, zejména chovy hospodářských zvířat.

Charakteristickým přístupem firmy je objektivita a nestrannost celého procesu hodnocení vlivů na životní prostředí.


Kontaktní zodpovědná osoba

Sídlo: Slavíčkova 1b, 638 00 Brno
Fax: 533 033 961
Telefon: 533 033 978
Mobil: 776 055 325
E-mail: info@AgroprojektPSO.cz