deutsch english czech
 Projektování staveb
Vodohospodářské stavby
Stavby kulturně technického inženýrství
Dopravní stavby
Zemědělské stavby
Zahradní a krajinářská tvorba
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Inženýrská činnost
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 Ostatní činnosti
 

Projektování staveb

AGROPROJEKT PSO se v oboru projektování staveb opírá o dlouhodobou zkušenost, o vlastní silnou složku zeměměřických prací, o vlastní složku inženýrské geologie a hydrogeologie.

Firma se zaměřuje na projekty vodohospodářských staveb (úpravy vodních toků, vodní nádrže, zařízení protipovodňové ochrany obcí, vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod). Projektuje komplex staveb kulturně technického inženýrství ( odvodnění a závlahy půdy, protierozní ochrana půdy, rekultivace,). Dále dopravní stavby (polní cesty, místní komunikace, silnice), zemědělské stavby, projekty krajinářských a sadových úprav. Projekty jsou zpracovávány v těsné součinnosti s investory a následně úspěšně realizovány.

AGROPROJEKT PSO nabízí a dodává projektové práce s oporou v patřičném personálním i technickém vybavení. Větší počet pracovníků je vybaven příslušnými autorizačními oprávněními.
Pro zpracování projektů je vedle kvalitních lidských zdrojů využíváno moderní hardwarové a softwarové vybavení.


Kontaktní zodpovědná osoba
Ing. František Carda, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 1000879).
Sídlo: Slavíčkova 1b, 638 00 Brno
Fax: 533 033 961
Telefon: 533 033 983
Mobil: 777 720 607
E-mail: Frantisek.Carda@AgroprojektPSO.cz