deutsch english czech
 Projektování staveb
Vodohospodářské stavby
Stavby kulturně technického inženýrství
Dopravní stavby
Zemědělské stavby
Zahradní a krajinářská tvorba
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Inženýrská činnost
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 Ostatní činnosti
 

Vodohospodářské stavby

Úpravy a revitalizace vodních toků

AGROPROJEKT PSO ve vazbě s projekcí pozemkových úprav standardně navrhuje úpravy v říčních systémech. Proto je jeho přístup k odtokovým poměrům v krajině systémový. Projekty respektují hlavní cíle - umožnit odběry vody, ochránit území před povodněmi, stabilizovat koryta, zajistit ekologické funkce toku, umožnit energetické i rekreační využití vody. Firma projektuje celkové a dílčí úpravy řek, potoků a bystřin. Dále revitalizace upravených i neupravených vodních toků (obnova ekologické funkce toku a jakosti vody). Projektuje vzdouvací stavby k vytvoření zdrží a úpravě spádu koryt (jezy různých typů). Nabídka projektů zahrnuje opevnění koryt, ochranné hráze, skluzy (zdrsněné a balvanité), stupně, propusti a rybí přechody, vegetační doprovod toků.

Vodní nádrže

V oblasti ochrany a tvorby krajiny jsou vodní nádrže důležitým vodohospodářským opatřením pro úpravu odtokových poměrů. Plní funkce zdrojů vody. slouží ochraně před povodněmi, chovu ryb, rekreaci a ochraně přírody. AGROPROJEKT PSO projektuje vodní nádrže především jako součást realizace pozemkových úprav ale také pro ostatní účely Projektuje nádrže vodárenské, průmyslové, ochranné, suché nádrže (poldry) závlahové, zásobní, protierozní, biologické, rekreační a nádrže pro chov ryb. Vedle projektů novostaveb jsou projektovány opravy, rekonstrukce a čištění nádrží nebo jejich objektů.
Zpracování dokumentace se opírá o zodpovědné průzkumy v rozsahu podle významu a funkce nádrže a podle složitosti podmínek daných jejím umístěním (průzkum klimatický, hydrologický, geodetický, inženýrsko geologický, hydrogeologický, pedologický, kulturně-přírodní).
Vedle zodpovědného návrhu sypaných hrází, jejich spolehlivého založení a těsnění je věnována maximální pozornost funkčním zařízením hrází (výpusti, přelivy, odběry, vtokové, nápustné a výtokové objekty, přiváděče, odpady, štoly, skluzy, vývary aj.).

Vodovody

S oporou ve vlastní kapacitě hydrogeologického průzkumu firma projektuje zařízení k zásobování pitnou a užitkovou vodou pro obce, podnikatelské areály i pro střediska zemědělské výroby. V projektové nabídce jsou novostavby a rekonstrukce vodovodních systémů jako celků i jejich dílčí části. Projektována jsou všechna potřebná zařízení, trubní vedení i čerpací stanice.

Kanalizace

Firma projektuje zařízení pro soustředění a odvádění odpadních vod a vod srážkových v sídlištích a podnikatelských areálech, včetně zemědělských provozů. Projektuje stokové sítě jednotné, oddílné a modifikované soustavy pro odpadní vody splaškové, dešťové, průmyslové aj. Projektuje také objekty na stokových sítích - šachty všech typů a velikostí, měrné šachty, odlehčovací komory, shybky, podchody pod dráhou a pozemními komunikacemi, čerpací stanice všech velikostí a typů. Součástí projektové nabídky jsou projekty rekonstrukce stávajících sítí a obnova sítí.

Čistírny odpadních vod

AGROPROJEKT PSO projektuje zařízení pro čištění odpadních vod. Jedná se zejména o čistírny odpadních vod splaškových, dešťových, různých typů, velikostí a technologie. Součástí nabídky jsou také vegetační čistírny s makrofyty (kořenové čistírny ve všech základních uspořádání průtoku, průtočné nádrže a žlaby, cirkulační nádrže, vsakování). V nabídce jsou i malé čistírny odpadních vod, septiky, žumpy.