deutsch english czech
 Projektování staveb
Vodohospodářské stavby
Stavby kulturně technického inženýrství
Dopravní stavby
Zemědělské stavby
Zahradní a krajinářská tvorba
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Inženýrská činnost
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 Ostatní činnosti
 

Zahradní a krajinářská tvorba

AGROPROJEKT PSO projektuje v oboru zahradní a krajinářské tvorby. Základem jeho projekce jsou speciální průzkumné práce (hodnocení stavu a proměn přírody a krajiny, hodnocení ekologické stability území a její kostry, biologický, fytocenologický průzkum, hodnocení krajinného rázu, dendrologické průzkumy, inventarizace, hodnocení a ocenění zeleně, průzkumy kulturních a historických hodnot krajinářských objektů).

AGROPROJEKT PSO zpracovává koncepční dokumentaci ochrany přírody a krajiny, krajinné plány, plány péče o krajinu, dokumentaci pro organizační přípravu i realizaci krajinných úprav. Pro pozemkové úřady, orgány ochrany přírody, obce i další zadavatele navrhuje dokumentaci územních systémů ekologické stability všech hierarchických úrovní (studie, generely, plány, projekty nadregionálního až místního ÚSES). Tato část projekce AGROPROJEKT PSO se vyznačuje vysokou úrovní proveditelnosti. V tom se opírá o kvalifikované projednávání až po úroveň souhlasů s realizací.krajinářských úprav. Projekty jsou obvykle připravovány pro získání dotační podpory z národních i evropských finančních zdrojů.

Projekce krajinných úprav zahrnuje také návrhy péče o biotopy, návrhy biotechnických úprav doprovodných porostů břehů vodních nádrží a toků.
AGROPROJEKT PSO projektuje pro péči a rozvoj zeleně v zastavěné části území (zeleň veřejných prostranství, parků, veřejných i soukromých zahrad)