deutsch english czech
 Projektování staveb
Vodohospodářské stavby
Stavby kulturně technického inženýrství
Dopravní stavby
Zemědělské stavby
Zahradní a krajinářská tvorba
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Inženýrská činnost
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 Ostatní činnosti
 

Stavby kulturně technického inženýrství

Projektová nabídka AGROPROJEKT PSO v oboru kulturně technického inženýrství je zaměřena zejména na projekci závlah a odvodnění půdy, ochrany půdy proti erozi, rekultivace půdy.

Závlahy půdy

Firma projektuje závlahy půdy pro pěstování polních plodin postřikem, zavlažovací a regulační drenáže, lokalizované závlahy (kapková závlaha, mikropostřik) sadů, vinic, okrasných školek a skleníků, počítačové řízení závlahového provozu spojené s ochranou proti chorobám a škůdcům, závlahy odpadními vodami. Projektuje rekonstrukce, modernizace a adaptace závlahových systémů..

Odvodnění půdy

K optimalizaci režimu podzemních vod zemědělských půd a k ochraně území před zaplavením projektuje odvodnění půd, odvodňování sídlišť, dopravních staveb, svážných území.

Protierozní ochrany půdy.

Významnou součástí nabídky je projekce protierozní ochrany půdy. Základem je stanovení ohroženosti půd různými typy eroze, zejména vodní a větrnou. Na stanovení ohroženosti navazuje návrh systematických opatření ke zvyšování erozní odolnosti půd. Systematická protierozní opatření jsou navrhována ve vyváženém a efektivním poměru opatření technických ( zasakovací pásy, průlehy protierozní meze, terasy, větrolamy) v kombinaci s opatřeními agrotechnickými a organizačními..

Rekultivace

Tato část nabídky prací AGROPROJEKT PSO obsahuje především všechny úrovně projektové přípravy rekultivace území postižených důsledky těžby nerostných surovin, nebo důsledky rozsáhlých stavebních činností. Firma projektuje rekultivace zemědělských půd postižených degradačními procesy (utužení podorničí, ztráta orniční vrstvy, zarůstání nálety dřevin, obnova rekonstrukce nebo odstranění trvalých kultur sadů a vinic).
AGROPROJEKT PSO plně pokrývá vlastními kapacitami úplné technické i biologické řešení rekultivačních projektů.