deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
Návrhy pozemkových úprav
Upřesnění a rekonstrukce přídělů
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Inženýrská činnost
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 Ostatní činnosti
 

Pozemkové úpravy

Obor pozemkových úprav je jádrem nabídky prací Agroprojektu PSO. S oporou ve vlastní silné složce zeměměřických prací zhotovuje návrhy pozemkových úprav. Specifickou součástí nabídky jsou práce spojené s určením hranic vlastnictví v oblastech s nedokončeným přídělovým řízením - upřesněním a rekonstrukcí přídělů. Kvalita měřičských i projektových prací je podpořena vysokou úrovní projednávání s vlastníky pozemků a. ostatními účastníky pozemkových úprav.

AGROPROJEKT PSO v návrhu pozemkové úpravy trvale sleduje její proveditelnost. V tom se opírá o zkušenosti z vlastní projekce v oboru dopravních staveb, vodohospodářských staveb, a v oboru protierozní ochrany půdy. Vytváření územních systémů ekologické stability a ochrana krajiny je v návrzích pozemkových úprav Agroprojektu PSO zabezpečena vlastní projekční složkou krajinářských a sadových úprav.

AGROPROJEKT PSO zakládá svoji nabídku v oboru pozemkových úprav na svém personálním a technickém vybavením. Všichni zodpovědní projektanti jsou vybaveni oprávněním k zpracovávání návrhů pozemkových úprav předepsaným zákonem. Totéž platí i o autorizačních oprávněních k projekci dopravní, vodohospodářské a k projekci územních systémů ekologické stability. Pro zpracování návrhů pozemkových úprav je využíváno moderní hardwarové a softwarové vybavení požadované pozemkovými úřady a katastrálními úřady.


Kontaktní zodpovědná osoba
Ing. Antonín Papoušek, úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav (rozhodnutí MZe ČR zn.1292/98-3151, ze dne 10.6.98)
Sídlo: Slavíčkova 1b, 638 00 Brno
Fax: 533 033 961
Telefon: 533 033 990
Mobil: 777 720 605
E-mail: info@AgroprojektPSO.cz