deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
Návrhy pozemkových úprav
Upřesnění a rekonstrukce přídělů
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Inženýrská činnost
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 Ostatní činnosti
 

Návrhy pozemkových úprav

Návrhy pozemkových, úprav, jednoduchých i komplexních směřují k uspořádání práv k pozemkům, scelení pozemkové držby, zlepšení podmínek zemědělského hospodaření, zpřístupnění pozemků, k zajištění ochrany zemědělské půdy, životního prostředí, ochraně sídel proti povodním, ochraně vod, revitalizaci krajiny a podpoře rozvoje obcí. AGROPROJEKT PSO zakládá svoje návrhy na kvalitních zeměměřických pracích, podrobné analýze území a kvalifikovaných přípravných pracích. To umožňuje zodpovědné stanovení obvodů pozemkových úprav, vyšetření nesměňovaných parcel, vypracování nárokových listů vlastníků, návrh plánu společných zařízení a návrh nového uspořádání pozemků. Návrhy pozemkových úprav jsou průběžně zpřesňovány jednáním s účastníky, zejména s vlastníky pozemků. Ohled je brán na perspektivní potřeby zemědělského podnikání, na zájmy nájemců půdy. Důležitým výsledkem práce AGROPROJEKT PSO je podklad pro zápis pozemkové úpravy do katastru nemovitostí. Součástí provádění pozemkové úpravy je vytyčování nových pozemků zeměměřickou složkou Agroprojektu PSO.

Firma zpracovává úplný soubor projektů k realizaci soustavy společných zařízení pozemkové úpravy. Jsou to projekty dopravních staveb (polní cesty, místní komunikace, silnice), vodohospodářských staveb(úpravy vodních toků, vodní nádrže, zařízení protipovodňové ochrany obcí, odvodnění a závlahy půdy, …), projekty protierozní ochrany půdy (systémy ochrany před vodní a větnou erozí, jejich dílčí části ). Ochrana a tvorba krajiny jako důležitý výstup návrhu pozemkové úpravy je v AGROPROJEKT PSO zabezpečena projekční nabídkou krajinářských a sadových úprav (realizačních projekty územních systémů ekologické stability a projekty výsadby krajinné zeleně).