deutsch english czech
 Projektování staveb
Vodohospodářské stavby
Stavby kulturně technického inženýrství
Dopravní stavby
Zemědělské stavby
Zahradní a krajinářská tvorba
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 

Vodohospodářské stavby

STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ (SOP) :

SOP ŠTĚPÁNOVICKÉHO POTOKA
hydrolog. č. povodí 4-16-03-02 až 028
plocha povodí 46,5 km2
okres Třebíč
objednatel ZVHS, OPM Brno
datum odevzdání 11/2000
Odpovědný projektant Ing. František Marcián


SOP KOTOJEDKY
hydrolog. č. povodí 4-12-02-105 až 109
plocha povodí 35,7 km2
okres Kroměříž
objednatel ZVHS, OPM Brno
datum odevzdání 12/2003
Odpovědný projektant Ing. František Marcián


SOP KLADORUBKY
hydrolog. č. povodí 4-15-02-016 až 018
plocha povodí 11,9 km2
okres Blansko
objednatel ZVHS, OPM Brno
datum odevzdání 12/2003
Odpovědný projektant Ing. František Marcián


SOP ŽLEBŮVKA
hydrolog. č. povodí 4-15-02-056
plocha povodí 8,4 km2
okres Prostějov
objednatel ZVHS, OPM Brno
datum odevzdání 12/2003
Odpovědný projektant Ing. František Marcián


POVODŇOVÉ PLÁNY :

PP MĚSTA VYŠKOVA (vč. výpočtu záplavových území)
objednatel město Vyškov, (MÚ, OŽP)
datum odevzdání 02/2000, revize 2001
Odpovědný projektant Ing. František Marcián


PP MĚSTA BUČOVICE
objednatel město Bučovice (MÚ, OŽP)
datum odevzdání 07/2001
Odpovědný projektant Ing. František Marcián


PP SOOSRP SLAVKOV U BRNA
objednatel město Slavkov (MÚ, OŽP)
datum odevzdání 07/2004
Odpovědný projektant Ing. František Marcián


PP OBCE HRUŠKY
objednatel obec Hrušky (OÚ)
datum odevzdání 05/2005
Odpovědný projektant Ing. František Marcián


PP STAVBY MOSTU PŘES MORAVU V KROMĚŘÍŽI
objednatel ŘSD Brno
datum odevzdání 07/2005
Odpovědný projektant Ing. František Marcián


VODNÍ NÁDRŽE A POLDRY:

Projekt : VODNÍ NÁDRŽ „POD MYŠNÍKEM“ V BUKOVICI
Investor: Ing. Vladimír Haška, Brno

Externí finanční zdroj : MŽP ČR, program revitalizace říčních systémů.
Rozpočtové náklady na realizaci : 2,5 mil kč
Základní údaje o stavbě :
• boční obtoková nádrž s obvodovou zemní hrází
• plocha nádrže 11 300 m2
• objem nádrže 16 200 m3
• okres Blansko
• datum odevzdání PD 04/1997
• kolaudace nádrže 01/1999

Zajištění projekční činnosti :
• výškopisné a polohopisné zaměření lokality
• provedení geologického průzkumu lokality
• PD pro územní řízení
• PD pro stavební povolení a realizaci
• autorský dozor stavby
• vypracování manipulačního řádu

Projektant: Ing. Pavel Tichý, Ing. František Marcián


Projekt: JPÚ HUSTOPEČE STAROVICE, SUCHÁ RETENČNÍ NÁDRŽ
Investor : Pozemkový úřad Břeclav

Rozpočtové náklady na realizaci : 2,45 mil kč
Základní údaje o stavbě:
• průtočná nádrž s čelní sypanou hrází
• plocha nádrže 45 850 m2
• retenční objem nádrže 56 000 m3
• okres Břeclav
• objednatel Pozemkový úřad Břeclav
• datum odevzdání PD 08/2003
• kolaudace stavby ve výstavbě

Zajištění projekční činnosti :
• provedení geologického průzkumu lokality
• PD pro stavební povolení
• PD pro realizaci
• autorský dozor stavby
• vypracování manipulačního řádu

Projektant : Ing. Pavel Tichý, Ing. Marie Veselková, Ing. František Marcián


Projekt : VODNÍ PLOCHY POD BŘEZINOU
Investor: J. Kadlec, Jesenec 47

Externí finanční zdroj : MŽP ČR, program revitalizace říčních systémů.
Rozpočtové náklady na realizaci : 2,45 mil kč
Základní údaje o stavbě :
• obtoková boční nádrž s obvodovou hrází
• plocha nádrže 4100 m2
• objem nádrže 5400 m3
• okres Prostějov
• datum odevzdání PD 09/2001
• kolaudace nádrže 11/2003

Zajištění projekční činnosti :
• investiční záměr
• provedení geologického průzkumu lokality
• PD pro územní řízení
• PD pro stavební povolení a realizaci
• autorský dozor stavby
• vypracování manipulačního řádu

Zajištění inženýrské činnosti :
• vynětí ze ZPF
• zajištění dotčení pozemků v ochranném pásmu lesa
• zajištění souhlasu ČD s pracemi v ochranném pásmu železnice
• zajištění územního rozhodnutí
• zajištění stavebního povolení
• zajištění finanční dotace akce z fondu MŽP (program revitalizace říčních systémů)

Projektant: Ing. František Marcián


Projekt : OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA OLŠOVEC V JEDOVNICÍCH
Investor: Obec Jedovnice

Externí finanční zdroj : MŽP ČR, program infrastruktura
Rozpočtové náklady na realizaci : 30,0 mil kč
Stavba sestává z :
• oprava hráze
• oprava výpustného objektu
• oprava bezpečnostního přelivu
• zřízení mokřadu
• odbahnění dna
• celkové náklady vč. DPH 30,0 mil. kč
• datum odevzdání 08/2005
• objednatel obec Jedovnice

Zajištění projekční činnosti :
• investiční záměr
• provedení geologického průzkumu lokality
• PD pro územní řízení
• PD pro stavební povolení a realizaci
• autorský dozor stavby
• vypracování manipulačního řádu

Zajištění inženýrské činnosti :
• zajištění finanční dotace

Projektant: Ing. Pavel Tichý, Ing. Marie Veselková, Ing. František Marcián


Projekt : VODNÍ NÁDRŽ DLOUHÁ LHOTA
Investor: obec Dlouhá Lhota

Externí finanční zdroj : MŽP ČR, program revitalizace říčních systémů.
Rozpočtové náklady na realizaci : 3,5 mil kč
Základní údaje o stavbě :
• průtočná nádrž s čelní sypanou hrází
• plocha nádrže 8 200 m2
• objem nádrže 15 300 m3
• okres Blansko
• datum odevzdání PD 02/1998
• kolaudace nádrže 11/2000

Zajištění projekční činnosti :
• výškopisné a polohopisné zaměření lokality
• investiční záměr
• provedení geologického průzkumu lokality
• PD pro územní řízení
• PD pro stavební povolení a realizaci
• autorský dozor stavby
• vypracování manipulačního řádu

Projektant: Ing. Pavel Tichý, Ing. František Marcián


ÚPRAVY A REVITALIZACE TOKŮ, PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Projekt : REVITALIZACE PAVLOVSKÝCH MOKŘADŮ
Investor: Okresní úřad Blansko

Rozpočtové náklady na realizaci : 0,5 mil kč
Základní údaje o stavbě :
• obnovení vodního režimu v minulosti nevhodně odvodněných mokřadů
• okres Blansko
• vodní tok prameny Bělé
• celková plocha 4,5 ha
• objednatel Okresní úřad Blansko
• dat. odevzdání PD 1998
• dokončení stavby 2000

Zajištění projekční činnosti :
• výškopisné a polohopisné zaměření lokality
• PD pro realizaci
• autorský dozor stavby

Projektant: Ing. Pavel Tichý, Ing. František Marcián


Projekt : VSETÍNSKÁ BEČVA, MIKULŮVKA - JABLŮNKA
Investor: Povodí Moravy s.p.

Rozpočtové náklady na realizaci : 24,0 mil kč
Základní údaje o stavbě :
• okres Vsetín
• vodní tok Vsetínská Bečva
• délka úpravy 3,311 km
• objednatel Povodí Moravy a.s.
• dat. odevzdání PD 06/1999
• kolaudace stavby 2000

Zajištění projekční činnosti :
• výškopisné a polohopisné zaměření lokality
• PD pro stavební povolení a realizaci
• autorský dozor stavby

Projektant: Ing. Pavel Tichý, Ing. František Marcián


Projekt : MORAVA – NAPAJEDLA, km 173,732 - 175,620
Investor: Povodí Moravy s.p.

Rozpočtové náklady na realizaci : 26,16 mil kč
Základní údaje o stavbě :
• okres Zlín
• vodní tok Morava
• délka úpravy 1,888 km
• objednatel Povodí Moravy a.s.
• dat. odevzdání PD 05/1998
• kolaudace stavby r.2000

Zajištění projekční činnosti :
• výškopisné a polohopisné zaměření lokality vč. dna toku
• PD pro stavební povolení a realizaci
• autorský dozor stavby

Projektant: Ing. Pavel Tichý, Ing. František Marcián


Projekt: MORAVA – KROMĚŘÍŽ, NÁNOSY NÁTRŽE
Investor: Povodí Moravy s.p.

Rozpočtové náklady na realizaci : 14,26 mil kč
Základní údaje o stavbě :
• oprava povodňových škod, oprava a navýšení hrází, odstranění nánosů ve dně a březích, zkapacitnění koryta
• okres Kroměříž
• vodní tok Morava
• délka úpravy 2,032 km
• objednatel Povodí Moravy a.s.
• dat. odevzdání PD 05/2000
• dokončení stavby r.2003

Zajištění projekční činnosti :
• výškopisné a polohopisné zaměření lokality vč. dna toku
• PD pro stavební povolení a realizaci
• autorský dozor stavby

Projektant: Ing. Pavel Tichý, Ing. František Marcián


Projekt: MORAVA – KROMĚŘÍŽ, ŠLAJZA, HRÁZ
Investor: Povodí Moravy s.p.

Rozpočtové náklady na realizaci : 2,25 mil kč
Základní údaje o stavbě :
• doplnění chybějícího úseku hráze na PB před žel. tratí, výstavba hrázové propusti na PB přítoku Šlajzy
• okres Kroměříž
• vodní tok Morava
• délka úpravy 85 m (doplnění protipovod. hráze + hráz. prpusti)
• objednatel Povodí Moravy s.p.
• dat. odevzdání 07/2003
• dokončení stavby r.2004

Zajištění projekční činnosti :
• výškopisné a polohopisné zaměření lokality vč. dna toku
• PD pro stavební povolení a realizaci
• autorský dozor stavby

Projektant: Ing. Pavel Tichý, Ing. František Marcián


Projekt: LESKA
Investor: Zemědělská vodohospodářská správa Brno

Rozpočtové náklady na realizaci : 10,2 mil kč
Základní údaje o stavbě :
• úprava a zkapacitnění toku v délce 812 m
• okres Znojmo
• vodní tok Leska, km 2,881 – 3,693
• délka úpravy 0,812 km
• objednatel ZVHS Brno, Hlinky 60
• dat. odevzdání 11/2004
• dokončení stavby ve výstavbě

Zajištění projekční činnosti :
• výškopisné a polohopisné zaměření lokality vč. dna toku
• PD pro územní řízení
• PD pro stavební povolení a realizaci
• autorský dozor stavby

Projektant: Ing. Pavel Tichý, Ing. František Marcián


VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE JEZŮ :

Projekt: MORAVSKÁ DYJE, PÍSEČNÉ – VELKÝ PĚČÍN, OPRAVA JEZU NOVÉ HOBZÍ
Investor: Povodí Moravy s.p.

Rozpočtové náklady na realizaci : 2,0 mil kč
Základní údaje o stavbě :
• rekonstrukce jezu
• okres Jindřichův Hradec
• vodní tok Moravská Dyje, km 13,880
• objednatel Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11
• dat. odevzdání PD 11/2003
• dokončení stavby 2004

Zajištění projekční činnosti :
• výškopisné a polohopisné zaměření lokality
• PD pro stavební povolení a realizaci
• autorský dozor stavby

Projektant: Ing. Pavel Tichý, Ing. František Marcián


Projekt: MORAVSKÁ DYJE, PÍSEČNÉ – VELKÝ PĚČÍN, OPRAVA JEZU SPÁLENÝ
Investor: Povodí Moravy s.p.

Rozpočtové náklady na realizaci : 1,7 mil kč
Základní údaje o stavbě :
• rekonstrukce jezu, výstavba rybího přechodu
• okres Jindřichův Hradec
• vodní tok Moravská Dyje, km 13,880
• objednatel Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11
• dat. odevzdání 11/2003
• dokončení stavby 2005

Zajištění projekční činnosti :
• výškopisné a polohopisné zaměření lokality
• PD pro stavební povolení a realizaci
• autorský dozor stavby

Projektant: Ing. Pavel Tichý, Ing. František Marcián


Projekt: MORAVSKÁ DYJE, PÍSEČNÉ – VELKÝ PĚČÍN, OPRAVA JEZU TOUŽÍN
Investor: Povodí Moravy s.p.

Rozpočtové náklady na realizaci : 3,0 mil kč
Základní údaje o stavbě :
• rekonstrukce jezu
• okres Jindřichův Hradec
• vodní tok Moravská Dyje, km 21,170
• objednatel Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, provoz Dačice
• dat. odevzdání 11/2003
• dokončení stavby 2005

Zajištění projekční činnosti :
• výškopisné a polohopisné zaměření lokality
• PD pro stavební povolení a realizaci
• autorský dozor stavby

Projektant: Ing. Pavel Tichý, Ing. František Marcián


Projekt: MORAVSKÁ DYJE, PÍSEČNÉ – VELKÝ PĚČÍN, OPRAVA JEZU VNOROVICE
Investor: Povodí Moravy s.p.

Rozpočtové náklady na realizaci : 2,1 mil kč
Základní údaje o stavbě :
• rekonstrukce jezu
• okres Jindřichův Hradec
• vodní tok Moravská Dyje, km 14,931
• objednatel Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, provoz Dačice
• dat. odevzdání 11/2003
• dokončení stavby 2005

Zajištění projekční činnosti :
• výškopisné a polohopisné zaměření lokality
• PD pro stavební povolení a realizaci
• autorský dozor stavby

Projektant: Ing. Pavel Tichý, Ing. František Marcián


Projekt: JEVIŠOVKA – HRÁZOVÁ PROPUST
Investor: Povodí Moravy s.p.

Rozpočtové náklady na realizaci : 1,66 mil kč
Základní údaje o stavbě :
• výstavba pravobřežní hrázové propusti v km 0,578 toku Jevišovka. Propust slouží k odvedení vod z území za hrází a k možnosti odlehčení toku do inundace za hrází
• okres Břeclav
• vodní tok Jevišovka, km 0,578
• objednatel Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11,
• dat. odevzdání PD 04/2006
• dokončení stavby 06/2006

Zajištění projekční činnosti :
• výškopisné a polohopisné zaměření lokality
• PD pro realizaci

Projektant: Ing. František Marcián


PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Projekt: KOTOJEDY – PROTIEROZNÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Investor: Město Kroměříž

Rozpočtové náklady na realizaci : 3,73 mil kč
Základní údaje o stavbě :
• vybudování svodných průlehů, svedení vod do bývalého náhonu k akumulaci a zasakování, oprava zasakovacího koryta
• okres Kroměříž
• objednatel MÚ Kroměříž
• datum odevzdání PD 06/2005

Zajištění projekční činnosti :
• výškopisné a polohopisné zaměření lokality
• PD pro stavební povolení a realizaci

Projektant: Ing. František Marcián