deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
Inženýrská geologie
Hydrologie
 Provádění staveb
 Inženýrská činnost
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 Ostatní činnosti
 

Inženýrská geologie

Průzkumy pro zakládání staveb, plošné, hloubkové i speciální zakládání, pro soubory staveb, bytových i rodinných domů, výrobních a skladovacích hal, nákupních center, stanic PHM, sportovišť různého druhu.

Dále IG průzkumy pro liniové stavby typu vodovodů, plynovodů, produktovodů, pozemních komunikací, kanalizačních systémů ( včetně hydroekologického posouzení čistíren odpadních bod).

IG průzkumy pro vodohospodářské stavby, stavby ochranných protipovodňových hrází, rybníků, víceúčelových vodních nádrží, poldrů, úprav vodních toků, odkališť.

Speciální průzkumy k výstavbě větrných elektráren, stožárů mobilní telefonie, průzkumy svážných území a skalních sesuvů, navrhování zátěžových podlah včetně kontroly prováděných prací pomocí statické zatěžovací desky či lehkou dynamikou.