deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
Inženýrská geologie
Hydrologie
 Provádění staveb
 Inženýrská činnost
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 Ostatní činnosti
 

Hydrologie

Hydrogeologické práce k nalezení pitné či užitkové vody v horninovém prostředí a k vybudování vodního zdroje v souladu s požadavky hygienických norem. Součástí prací je také posudková činnost, vytvoření reálné prognózy možností získat požadovaný vodní zdroj.

V oboru pitná a užitková voda firma provádí předběžný průzkum, prognózu získání vodního zdroje, hydrogeologický průzkum, ověření podzemních vod v nalezené geologické struktuře, vrtbu či průzkumné šachtice s možností přebudování průzkumných objektů na cílové vodní zdroje. Provádí průzkumy pro vsakování povrchových vod do geologického prostředí.

Návazně, k předběžnému průzkumu firma provádí podrobný průzkum, provedení čerpacího pokusu, ověření kvality podzemní vody, návrh přebudování průzkumného díla na cílový vodní zdroj v souladu s hygienickými normami, návrh pásem hygienické ochrany, závěrečné vyhodnocení průzkumných prací.

Firma uskutečňuje také posudkovou činnost spočívající v hydrogeologickém posouzení vlivů staveb nebo činností na vodní zdroje. Firma zpracovává návrhy změn pásem hygienické ochrany vodních zdrojů. Provádí posuzování povrchových vod v rámci rekonstrukcí vodních nádrží, rybníků a vodních toků, včetně posuzování bahenních sedimentů pro možnosti nakládání s těmito sedimenty. Součástí náplně činnosti je posuzování znečištění podzemních vod.