deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
Katastr nemovitostí
Inženýrská geodezie
Účelové mapování
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Inženýrská činnost
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 Ostatní činnosti
 

Katastr nemovitostí

Vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku, vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu do katastru (novostavby rod. domů,garáže, zemědělské stavby,liniové stavby…), pro určení hranic pozemků při pozemkových úpravách, změnu hranice katastrálního území, vyznačení věcného břemene k části pozemku ( např. ochranná pásma, právo chůze a jízdy, právo uložení a oprav podzemních sítí….).

Vytyčení hranic pozemků, označení a předání lomových bodů hranic.

Vyhotovení záborových elaborátů jako podklad pro územní řízení, výkupy pozemků, pro zábory při výstavbě.

Bodová pole, doplňování stávajících bodových polí pro zaměření změn v KN, vyhotovení mapových podkladů.

Zeměměřičská část pozemkových úprav - zaměření stávajícího stavu pozemků, zaměření podzemních zařízení, zpracování účelové mapy jako podkladu pro návrh společných zařízení, stanovení obvodu pozemkové úpravy, zjišťování průběhu hranic pozemků, označení lomových bodů, hranic, zaměření vyšetřené hranice, zpracování dokumentace obvodu, vyhotovení vlastnické mapy a stanovení nároků vlastníků, návrh nového uspořádání pozemků. Po schválení návrhu pozemkové úpravy – vytyčení a stabilizace lomových bodů nově navržených pozemků dle požadavků a potřeb vlastníků, vytyčení hranic pozemků pro realizaci společných zařízení (výsadby zeleně, stavbu komunikací,vodohospodářská opatření, protierozní opatření….), zpracování podkladů pro zápis do KN ( geometrický plán nebo digitální katastrální mapa).